Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie – Historia

Nurzyna to prastara wieś nad rzeką Krzną PółnocnąOchotnicza Straż Pożarna w Nurzynie, Nurzyna, OSP, która po raz pierwszy została wymieniona w dokumentach w 1418 roku. Później różne były jej koleje losu, zapomniane w mrokach historii. W 1866 roku znajdowało się tutaj 38 domostw, a w nich zamieszkiwało 226 mieszkańców. Obok wsi istniał folwark z 167 morgami, w tym 96 mórg roli uprawnej, 47 łąk, 17 lasu, 12 nieużytków.

Nieszczęścia powodowane pożarami i groza im towarzysząca, zmobilizowała ludzi do podjęcia zorganizowanej walki z nimi. Jednoczesną intencją twórców – założycieli była chęć wspólnego działania i walki z ogniem, który jest przerażającym żywiołem.

Twórcy OSP w Nurzynie zdawali sobie sprawę z tych wartości i z wielkim zapałem przystąpili do działań zmierzających do stworzenia w Nurzynie Ochotniczej Straży Pożarnej.

W okresie międzywojennym, kiedy sytuacja polityczna kraju nie była dość stabilna, pomimo to na jednym z wiejskich zebrań, pracownik gminy w Nurzynie powołał do życia Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się 3 grudnia 1927 roku, a zarejestrowane zostało w Lublinie 15 marca 1928 roku. Członkami założycielami byli:

 • Władysław Czupryna – Sekretarz Gminy,
 • Edward Mościcki,
 • Franciszek Celiński,
 • Władysław Bielski,
 • Jan Targoński.

Do prac w pierwszym zarządzie powołano:

 • Prezes            – Stanisław Celiński
 • Skarbnik          – Leopold Nurzyński
 • Sekretarz         – Władysław Czupryna
 • Naczelnik         – Władysław Bielski
 • z-ca Naczelnika – Stanisław Zarzycki

Wyżej wymienione osoby byłe pełne zapału i w roku 1928 wzięły na siebie ciężar budowy remizy strażackiej, która dzięki hojności i pracy mieszkańców była gotowa w 1929 r.

Kolejnym celem, jakim przed sobą postawił Zarząd było wyszkolenie jednostki, aby ją przygotować na wypadek pożaru, dlatego ćwiczenia odbywały się w każdą wolną chwilę, szczególnie w niedzielę. Jednostke strażacką podzielono na dwie grupy sześcioosobowe:

 • przy bosakach,
 • przy wiadrach.

W tym okresie z funduszy własnych jednostki zakupiono pełne umundurowanie dla strażaków ochotników oraz sprzęt pożarniczy. Niestety, nie zachowały się żadne informacje jakiego typu był to sprzęt. Aby zwiększyć mobilność OSP powołano do życia straż konną, która była jedyną takiego typu jednostką w okolicy.

Niestety nadeszła II wojna światowa, zapoczątkowując okres bardzo trudny nie tylko dla OSP Nurzyna. W latach 1939-1945 straż nie mogła działać legalnie, ponieważ wszelkie zgrupowania były zakazane przez okupanta, a jednostka nie mogła występować nawet na zbiórkach i ćwiczeniach w sposób zorganizowany i w umundurowaniu. Budynek remizy został przejęty przez Niemców na magazyn wojskowy. Sprzętem zajęli się strażacy zabezpieczając go w swoich posesjach od grabieży i zniszczenia. Po zakończeniu działań wojennych Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie została reaktywowana.

Powołano ówczas nowe władze:

 • Druh Andrzej Nurzyński – Prezes
 • Czesław Mościcki – Naczelnik
 • Józef Krasuski – Skarbnik

Ponieważ podczas wojny pociski artyleryjskie podziurawiły ściany i połamały dach remiza strażacka uległa zniszczeniu, dlatego niemalże z dniem jej zakończenia rozpoczęto zbiórkę funduszy na budowę nowej. W tym celu organizowano zabawy taneczne, loterie fantowe, zbiórki od samych mieszkańców. Społeczeństwo tak jak poprzednim razem stanęło na wysokości zadania i było bardzo hojne, chętnie również do pracy. Budowę nowej, murowanej remizy ukończono w 1948 roku, która ostatecznie wykończono w 1952 roku. Od tego momentu budynek zaczął służyć strażakom – jako miejsce zbiórek, mieszkańcom Nurzyny – jako miejsce zebrań wiejskich, zabaw ludowych i wesel.

Rok 1952 przyniósł kolejne wybory nowego zarządu.

 • Funkcję nowego prezesa powierzono – Czesławowi Mościckiemu,
 • Naczelnika – Aleksandrowi Sulejowi,
 • Skarbnika – Mieczysławowi Krasuskiemu.

W 1956 roku jednostka OSP w Nurzynie nabyła motopompę typu M-800.

Lata sześćdziesiąte i początek siedemdziesiątych to okres, w którym Komendant Powiatowy OSP – kpt. poż. Czesław Kosiński, pracownik ds. Transportu w Komendzie Rejonowej SP st. ogn. poż. Marian Steć i miejscowi działacze: Stanisław Rola – prezes, Mieczysław Krasuski – naczelnik, Mieczysław Wysokiński – sekretarz, skarbnik – Grzegorz Celiński, Wacław Olszewski – gospodarz i inni druhowie podjęli starania o pozyskanie samochodu. Zostały one uwieńczone sukcesem 31.12.1970, wówczas jednostka otrzymała na wyposażenie samochód bojowy marki Żuk, dwie motopompy M-800 oraz 420 m. węży tłoczonych.

W latach 70-tych prężnie działał Zarząd OSP Nurzyna, który tworzyli:

 • Prezes – Czesław Korniak,
 • Skarbnik – Andrzej Nurzyński,
 • Sekretarz – Marian Rola,
 • Naczelnik – Mieczysław Krasuski,
 • Z-ca naczelnika – Janusz Zabłocki,
 • Gospodarz – Zdzisław Zabłocki.

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco:

 • Przewodniczący – Wacław Celiński
 • Członkowie – Jan Nurzyński i Zygmunt Celiński.

Urzędujący wówczas zarząd podjął starania aby nadać jednostce OSP Nurzyna sztandar związkowy. Jego przekazanie odbyło się bardzo uroczyście 18 września 1977 roku na ręce ówczesnego komendanta Mieczysława Krasuskiego, a wręczył go naczelnik Gminy w Trzebieszowie Janusz Kościuk.

Od 1980 roku władze OSP tworzyli: Stanisław Siemionek (prezes), Kazimierz Nurzyński (naczelnik), Andrzej Nurzyński (skarbnik), Marian Rola (sekretarz), Mieczysław Nurzyński (gospodarz). Z kolei w latach 1986?90 skład zarządu stanowili: Zdzisław Izdebski, Wojciech Bielski, Sylwester Celiński, Franciszek Michałowski i Szymon Celiński.

Lata 90-te przyniosły w naszym kraju wiele zmian, nie tylko ustrojowych. W Nurzynie z inicjatywy zarządu OSP powstaje propozycja budowy nowego obiektu dla potrzeb nie tylko straży, ale także społeczności lokalnej. Fundusze na ten cel zostały przekazane z dzierżawy gruntów i zbiórek pieniędzy a zgromadzoną sumę przeznaczono na inwestycję, czyli tzw. Fundusz wiejski, który w całości przekazano na budowę nowej remizy i poszerzenie bazy sprzętowej. Inicjatorem budowy był Piotr Celiński radny i strażak. Obiekt w stanie surowym gotowy był już w 1992 roku. Niestety w trakcie transformacji zapał ludzki nieco osłabł, a do sprawy wykończenia remizy powrócono w 1999 roku.

Sytuacja zmieniła się wraz z wyborem nowych władz. Podczas zebrania 15 stycznia 2000 roku powołano zarząd w składzie: Dariusz Krasuski (prezes), Sylwester Celiński (naczelnik), Kazimierz Nurzyński (zastępca prezesa), Franciszek Celiński (sekretarz), Tadeusz Rola (skarbnik), Zenon Celiński (zastępca naczelnika), Roman Laskowski (członek). Pierwszym pomysłem władz organizacji było dokończenie budowy remizy.

Uroczyste otwarcie Domu Strażaka nastąpiło 21 maja 2000 roku, w obecności Wójta Gminy – Krzysztofa Wolińskiego i wielu zaproszonych gości. W obecnej chwili władze OSP tworzyły:

 • Prezes – Dariusz Krasuski,
 • Naczelnik – Stanisław Czerski,
 • Z-ca naczelnika – Zenon Celiński.

Aby w pełni wykonywać swe założenia statutowe OSP Nurzyna od tej pory wynajmuje Dom Strażaka na wesela i zabawy karnawałowe.

Druhowie z Nurzyny corocznie uczestniczą w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych (w 2006 roku zajęli II miejsce, rok później zwyciężyli w tej imprezie zorganizowanej w Trzebieszowie), a także ćwiczeniach gaśniczych. Włączają się w życie parafii, wystawiają wartę przy Grobie Pańskim.

Z ważniejszych akcji, w których uczestniczyli druhowie, wymienić należy pożary w Nurzynie i Sulejach, gdzie w latach 70. od zaprószenia ognia zapaliły się zabudowania gospodarskie. Także na początku lat 70. płonął dom państwa Michałowskich. Dzięki sprawności druhów, ogień zniszczył tylko dach budynku, strażacy uratowali dobytek i resztę domu. W 2008 roku ochotnicy z Nurzyny gasili stodołę w Celinach. Przy pomocy innych jednostek uratowali drugi budynek gospodarczy.

Oprócz udziału w działaniach, druhowie opiekują się zabytkową kapliczką stojąca nieopodal remizy, wybudowaną ok. 1920 roku. W 2004 roku wspólnie z mieszkańcami gruntownie wyremontowali ten obiekt kultu.

W 2007 roku jednostka, przy współudziale Gminy i PZU, zakupiła nowy samochód Ford. 18 maja 2008 roku miało miejsce poświęcenie nowego samochodu. Po części oficjalnej odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. Uroczystości poprzedziła msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Mariusza Koniecznego. Warto dodać, że kapłan jest członkiem honorowym OSP w Nurzynie, na co dzień pełni posługę rezydenta parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Łukowie.

Miesiąc później druhowie zostali zaproszeni za Wojewódzki Dzień Strażaka w Łęcznej. W lipcu tego samego roku OSP Nurzyna brała udział w akcji wypompowywania wody po ulewnych deszczach w Nurzynie i Celinach.

W styczniu 2011 roku nastąpiły zmiany w zarządzie organizacji. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wyłoniono nowe władze w składzie: Zenon Celiński (prezes), Sylwester Celiński (wiceprezes, naczelnik), Bogdan Nurzyński (wiceprezes), Daniel Celiński (zastępca naczelnika), Piotr Mączyński (sekretarz, skarbnik), Piotr Nurzyński (gospodarz), Andrzej Laskowski (członek zarządu). Przed tym gremium pojawiło się wiele wyzwań: remont i rozbudowa sali oraz organizacja 85-lecia jednostki, która przypadła w 2012 roku. Podczas tych obchodów OSP została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, a wśród wielu dostojnych gości obecny był m.in. senator Stanisław Gogacz.

W latach 2013-2014 wykonano wspomniany wcześniej remont sali w remizie, który objął także założenie ogrzewania podłogowego. Do OSP pozyskano również niezbędny sprzęt i umundurowanie.

Działania te uzyskały wysoką ocenę uczestników i gości zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 9 stycznia 2015 roku. Efektem był wybór większości dotychczasowego składu zarządu na kolejną kadencję. Prezesem pozostał Zenon Celiński, naczelnikiem – Daniel Celiński, zastępcą naczelnika – Robert Nurzyński, skarbnikiem i sekretarzem – Piotr Mączyński, gospodarzem – Piotr Nurzyński syn Edwarda, a członkiem zarządu – Adam Czerski.

Ochotnicy angażują się w organizację pikników rodzinnych, festynów trzeźwości, Dnia Dziecka, Dnia Niepodległości, Dnia Strażaka, Drogi Krzyżowej, wycieczek do Sejmu i Senatu. Byli na festynie PSP na Stadionie Narodowym, z pielgrzymką u Pani Jasnogórskiej, zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Belweder, Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Od 2010 roku druhowie przygotowują do pasterki kaplicę w Dębowicy. Nieoceniony jest tutaj udział żon strażaków.

W 2016 roku ochotnicy podjęli prace związane z rozbudową boksu garażowego i nadbudową nad świetlicą. Czynią też starania o powstanie izby pamięci.

23 września 2017 roku odbyła się w Nurzynie uroczystość patriotyczna – odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać chorążego Marynarki Wojennej Wincentego Tomasiewicza, urodzonego w Nurzynie dowódcy ORP „Nurek”, wynalazcy nurkowego aparatu ratunkowego. Poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Łukowie – ks. kan. Krzysztof Stepczuk. Współorganizatorem tej ceremonii był zarząd OSP, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łuków – Zygmunt Celiński oraz radny gminny – Jan Mościcki, a goście, wśród których byli m.in. posłowie Marcin Kamil Duszek, Krzysztof Głuchowski oraz senator Stanisław Gogacz podkreślali duże zaangażowanie ze strony Piotra Mączyńskiego i pozostałych druhów w przygotowanie uroczystości.

W latach 2017-2018 druhowie pomagali w organizacji akcji „Pomoc Rodakom na Ukrainie” pod patronatem senatora Stanisława Gogacza. Przygotowali paczki dla potrzebujących, a w 2018 roku w grupie wolontariuszy, która udała się za wschodnią granicę był Piotr Mączyński.

Jesienią 2018 roku do Nurzyny trafił nowy lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą marki Iveco. Zakup pojazdu wartego 300 tys. zł stał się możliwy dzięki dotacjom z: MSWiA (130 tys. zł), WFOŚiGW (100 tys. zł), Gminy Trzebieszów (30 tys. zł) oraz środkom własnym jednostki.

Do OSP należą obecnie: Bartosz Borkowski, Damian Borkowski, Daniel Cała, Marta Celińska, Daniel Celiński, Mateusz Celiński, Rafał Celiński, Sylwester Celiński, Zenon Celiński, Adam Czerski, Kamil Czerski, Sławomir Czerski, Stanisław Czerski, Paweł Dębowski, Konrad Kamecki, Dariusz Krasuski, Andrzej Laskowski, Artur Laskowski, Mariusz Laskowski, Roman Laskowski, Klaudia Mączyńska, Łukasz Mączyński, Piotr Mączyński, Jan Mościcki, Krzysztof Nowosielski, Adam Nurzyński, Artur Nurzyński, Bogdan Nurzyński, Grzegorz Nurzyński, Mateusz Nurzyński, Paweł Nurzyński, Paweł Nurzyński syn Piotra, Piotr Nurzyński syn Edwarda, Piotr Nurzyński, Robert Nurzyński, Tomasz Nurzyński, Henryk Paskudzki, Łukasz Paskudzki, Paweł Powichrowski, Tadeusz Rola, Adam Syga, Maciej Syga, Tomasz Turski, Patryk Uziębło, Andrzej Zabłocki, Piotr Zabłocki, Daniel Izdebski, Szymon Nurzyński, Magdalena Juszkiewicz, Sebastian Mościcki.

Młodymi druhami w OSP są: Jakub Nowosielski, Damian Mościcki, Paweł Semczuk, Kacper Nurzyński.

Miano członka honorowego noszą: ks. dr Mariusz Konieczny, Zygmunt Celiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta Łuków.

Nieżyjącymi zasłużonymi strażakami są m.in.: Witold Nurzyński, Wacław Olszewski, Antoni Izdebski, Mieczysław Krasuski, Szczepan Nurzyński, Mieczysław Nurzyński, Władysław Czupryna, Władysław Bielski, Edward Mościcki, Franciszek Celiński, Jan Targoński, Andrzej Nurzyński, Józef Krasuski, Czesław Mościcki, Julian Rola, Zygmunt Michałowski, Stanisław Rola, Kazimierz Nurzyński, Wacław Zawisko, Aleksander Sulej, Marian Rola, Wacław Celiński, Zygmunt Celiński, Janusz Zabłocki, Grzegorz Celiński.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie, Nurzyna, OSP

 


Historia OSP w Nurzynie – fragment pracy magisterskiej Pani Hanny Nurzyńskiej. Dziękujemy za pomoc i udostępnienie materiałów.
– Fragmenty z książki „Strażacy ziemi łukowskiej” wyd. II, pod red. Stanisława Bukowca. Autorem zdjęć jest Piotr Spisak.

One thought on “Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie – Historia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicky